Proces mogelijke uitbreiding

Planning onder voorbehoud.

Planning uitbreiding

Aanvulling op planning - waar kunnen belanghebbenden invloed op uitoefenen?

Eind maart/begin april 2022
Voor een mogelijke uitbreiding van de kliniek is een bestemmingsplanwijziging nodig. Een aanvraag voor het wijzigen wordt bij de gemeente Almere ingediend, de gemeenteraad beslist hier uiteindelijk over. Eind maart, begin april 2022 wordt de bestemmingsplanwijziging ter inzage gelegd (publicatie in het Gemeenteblad, gemeenteblad.almere.nl, de Staatscourant, op www.officielebekendmakingen.nl en via de website van de Oostvaarderskliniek): alle belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op de voorgenomen plannen. Vervolgens geeft de gemeente Almere een reactie op alle zienswijzen en volgt daarna een officieel raadsbesluit.

Eind april 2022
Omgevingsvergunning activiteit bouwen voor de 12 zelfstandige intramurale wooneenheden: belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Eind 2022
Schetsontwerp: vertaling van de (wettelijke) eisen, input van de themasessies, etc. naar eerste schetsen/tekeningen. Delen met buurtbewoners tijdens bijeenkomst met ruimte om eventuele aanscherpingen door te voeren.

2023
Omgevingsvergunning activiteit bouwen voor stroomvoorziening: belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

2024
Omgevingsvergunning ten behoeve van bouw: belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Zodra concrete data bekend zijn, wordt dit via deze website bekend gemaakt.

Onderzoeken op locatie

Eind september 2021 hebben op het beoogde uitbreidingsgebied (het zogenaamde vierde kwadrant) enkele onderzoeken plaatsgevonden. De informatie uit deze onderzoeken is nodig voor het indienen van een aanvraag tot het wijzigen van het bestemmingsplan bij de gemeente Almere.

Bodem- en waterbodemonderzoek
Dit onderzoek vond plaats om na te gaan of er, en indien aanwezig welke, vervuilingen er in de grond zitten. Uit het bodemonderzoek bleek dat er enkele parameters licht verhoogd zijn maar dat dit voor de natuur en omgeving geen (negatieve) gevolgen heeft. 

In het waterbodemonderzoek wordt de kwaliteit van het grondwater gemeten. Hieruit blijkt dat er in de waterbodem enkele parameters licht verhoogd zijn. Ook dit heeft geen (negatieve) gevolgen voor de omgeving. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader onderzoek te adviseren. 

Flora- en fauna-onderzoek
Met een flora- en fauna-onderzoek wordt vastgesteld welke planten en dieren in een gebied leven om te inventariseren of er beschermde soorten aanwezig zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen beschermde planten aanwezig zijn. Wel is er de brede wespenorchis aangetroffen. Deze is niet beschermd maar er geldt wel een zorgplicht. Mochten er kap- en/of bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden, zal gekeken worden naar de mogelijkheid om deze te her-planten op een andere plek.

Daarnaast is geconstateerd dat er mogelijk verschillende beschermde dieren aanwezig zijn in het gebied. Het gaat om vleermuizen, kleine marterachtigen, een boommarter, een ringslang en de vlinder ‘Grote Vos’. Er is aanvullend onderzoek nodig om na te gaan of deze inderdaad aanwezig zijn.

De benodigde vervolgonderzoeken vinden deze winter en in het voorjaar van 2022 plaats.

Parkeerdrukmeting
Mochten de uitbreidingsplannen doorgaan moet ook het parkeerterrein van de Oostvaarderskliniek worden uitgebreid. Naast dat het aantal patiënten zal toenemen, neemt ook het aantal medewerkers en bezoekers toe. Het parkeerterrein moet dus voldoende plek hebben om dit op te vangen. 

Om een indruk te krijgen van de benodigde extra plekken is er in september al onderzoek gedaan naar het huidige gebruik van de parkeerplaats. Op verschillende dagen is gemeten hoeveel auto’s er op het parkeerterrein geparkeerd stonden. Deze metingen vonden plaats over de gehele dag om zo een goed beeld van de parkeerdruk te krijgen.

In totaal zijn er 257 parkeerplaatsen beschikbaar rondom de kliniek. Omdat de metingen ieder uur zijn gehouden is een mooi verloop van de bezetting over de dag te zien. Dit loopt vanaf het begin van de metingen op werkdagen (10.00 uur) op tot een piek om 14.00 uur. Daarna neemt de bezetting weer af, mede doordat de vroege dienst van medewerkers is afgelopen. Op zaterdag is eenzelfde lijn zichtbaar alleen is op die dag de bezetting beperkt. De maximale parkeerdruk (bezetting/capaciteit) bedraagt op dinsdag om 14.00 uur 84,4%. Daarmee lijkt er sprake van een acceptabele parkeersituatie, vooral omdat het op alle andere momenten rustiger is.