Verbouwingsplannen complex

Om 58 nieuwe behandelplaatsen te realiseren is een uitbreiding door nieuwbouw nodig.

Naast de voorgenomen plannen voor de uitbreiding starten eerst werkzaamheden binnen het huidige complex:

  • Medio 2022: start bouw van 12 zelfstandige wooneenheden binnen de huidige kliniek. Met deze woningen kunnen we kijken of, en zo ja hoe, patiënten in de toekomst mogelijk zelfstandig kunnen leven buiten de kliniek. Deze wooneenheden worden in eerste instantie gebruikt voor zogenaamde schuifcapaciteit in verband met noodzakelijke interne verbouwingen. Vanaf medio 2023 komen 12 nieuwe patiënten in deze zelfstandige wooneenheden. 
  • Begin 2024: uitbreiding stroomvoorziening huidige complex. De huidige voorziening is aan groot onderhoud toe.

Een planning van de werkzaamheden vindt u hier.

Uitbreiding complex

Voorgenomen uitbreiding van het complex

De voorgenomen uitbreiding van het complex zal buiten de huidige muur aan de noordwestzijde van het huidige gebouw plaatsvinden. Hiermee wordt de muur doorgetrokken om zo een rechthoekig terrein te realiseren. Hier worden 46 nieuwe behandelplekken gerealiseerd, onderverdeeld in:

  • 24 plekken voor tbs-patiënten met een intensieve zorgbehoefte. Deze doelgroep heeft, voor een lange tijd, een intensieve begeleiding en behandeling nodig binnen een beveiligde setting. Vaak voor de rest van hun leven. Op een enkele uitzondering na vinden er geen verlofbewegingen vanuit deze doelgroep plaats.
  • 22 plekken voor reguliere tbs-patiënten. Deze doorlopen een reguliere tbs-behandeling en komen op een gegeven moment binnen hun behandeling in aanmerking voor verlof.

Indien uit lopende onderzoeken blijkt dat uitbreiding haalbaar is, wordt er gestreefd om in 2025 te starten met de bouw. Een planning van de werkzaamheden vindt u hier.

Verbouwing complex

Openbare ruimte

De voorgenomen uitbreiding van het complex vindt plaats aan de noordwestzijde, zodat een rechthoekig complex ontstaat. Dit heeft invloed op het groen om het gebouw. We zorgen uiteraard voor een nette herinrichting. Onderdelen daarvan zijn in ieder geval het behoud (of eventuele herinrichting van) het wandel- en fietspad. Aan de andere kant van het complex ligt het parkeerterrein. Als de voorgenomen uitbreiding van het complex doorgaat, wordt ook dit terrein uitgebreid zodat er voldoende parkeerplekken zijn voor het extra personeel en bezoekers. Eerst worden diverse onderzoeken gedaan, daar leest u hier meer over.