Onze Basisfilosofie

Deze Basisfilosofie is tot stand gekomen in gesprek met alle medewerkers van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.

Het is de missie van de Oostvaarderskliniek om bij te dragen aan een veilige maatschappij. Wij werken met mensen met psychische problematiek die delicten hebben gepleegd. De behandeling is gericht op het verminderen van de risicofactoren die hebben geleid tot agressief en onveilig gedrag. Wij bieden zorg, begeleiding en toezicht, in samenwerking met onze ketenpartners. Hierin zoeken we voortdurend naar de balans tussen behandelen en beveiligen.

Behandeling: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Wij zien onze patiënten en cliënten in de eerste plaats als mensen. Mensen met bagage, die mede door hun aanleg en levensgeschiedenis in aanraking zijn gekomen met Justitie. Onze patiënten en cliënten krijgen bij ons de mogelijkheid om toe te werken naar een verantwoorde resocialisatie. Onze behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het niet voor iedereen mogelijk is om volledig te resocialiseren. In dat geval zoeken wij naar een passende vervolgvoorziening, met aandacht voor kwaliteit van leven. Waar nodig en mogelijk betrekken wij familie, bekenden en slachtoffers in de behandeling.

Veel van onze patiënten en cliënten verblijven langere tijd bij ons, van enkele maanden tot vele jaren. Wij streven er dan ook naar om, samen met onze patiënten en cliënten, een veilig leefklimaat te creëren. Onze behandelprogramma's zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij maken gebruik van nieuwe inzichten en willen zelf ook een bijdrage leveren aan innovatieve instrumenten en methoden.

Onze medewerkers zijn het belangrijkste instrument!

Wij zetten ons in voor een inspirerend werkklimaat, een gezonde bedrijfsvoering en een goede samenwerking. De Oostvaarderskliniek biedt stages en opleidingsplaatsen voor verschillende opleidingen. Daarnaast stimuleren wij medewerkers om zich te blijven ontwikkelen.

Tenslotte ziet de Oostvaarderskliniek het als haar rol om de samenleving te informeren over ons werk. Zo zetten wij ons in voor goed contact met omwonenden en organiseren wij open dagen. Wij dragen bij aan constructieve berichtgeving in de media. Ons werk is waardevol voor de maatschappij, dat willen wij graag uitleggen en laten zien!

Grondhouding

We werken met een complexe doelgroep, en dat vraagt iets van ons zelf. Aan onze medewerkers is gevraagd wat de belangrijkste eigenschappen zijn die je als medewerker van deze kliniek zou moeten uitdragen. Uit de meer dan 100 woorden zijn de volgende 5 woordclusters (‘clouds’) als de belangrijkste naar voren gekomen. Hoe vaker genoemd, hoe groter gedrukt. En waar samenhang bestaat in betekenis, geclusterd onder een B.
 

5B