Terugblik themasessies – Mogelijke uitbreidingsplannen Oostvaarderskliniek

17 februari jl. zijn we bij elkaar gekomen om een vervolg te geven aan de themasessies die we in oktober van vorig jaar zijn gestart.

Themasessie bewoners

In oktober 2021 hebben we tijdens de eerste themasessie met twaalf buurtbewoners gesproken. In groepjes van vier hadden we het over drie thema’s waar, tijdens de eerdere buurtbijeenkomsten, door omwonenden veel op gereageerd was. In oktober hebben we die reacties samen verdiept, we hebben besproken wat er met reacties bedoeld werd, om ze zo goed mogelijk mee te kunnen nemen in een uitwerking van de plannen.

Op 17 februari hebben we hier vervolg aan gegeven. Twaalf buurtbewoners zijn weer in drie groepjes uiteen gegaan, samen met vertegenwoordigers van de Oostvaarderskliniek, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en een landschapsarchitect. Er is gesproken over de thema's Veiligheid, Verkeer en Openbare ruimte, Groen & Parkeren. In alle sessies stond de terugkoppeling centraal. Er is reactie gegeven op gestelde vragen en op eerder gedane voorstellen. We laten zien of en hoe dat een plek kan krijgen in het vervolgproces. Met alle aanwezigen zijn we in gesprek gegaan of dit aansloot bij hun verwachtingen.

Thema – Veiligheid

In de eerste themasessie veiligheid is uitgebreid gesproken over de ervaring van buurtbewoners met de kliniek en de patiënten. Hieruit bleek het belang van goede communicatie, want onbekend maakt onbemind. Onbekendheid met de kliniek vergroot het gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners. Tijdens deze tweede sessie komen we terug op de vragen en ideeën uit de eerste sessie, de belangrijkste opbrengst samengevat:

Verbeteren van de communicatie

 • Meer en betere communicatie/informatievoorziening: in het kader van ‘binnen kijken’ blijft de kliniek open dagen en rondleidingen voor buurtbewoners organiseren. Daarnaast sluit de kliniek, met een College Tour, aan bij bestaande initiatieven/bijeenkomsten (bijvoorbeeld in de Cartoon). Tijdens deze sessie kunnen we inhoudelijk met elkaar in gesprek n over onderwerpen zoals tbs, behandeling en verlof.
 • Zichtbaar maken van interne rapportages: via de website wordt inzicht gegeven in de soorten onderzoeken en publiceert uitkomsten in hoofdlijnen. Dit kan vanaf april verwacht worden.
 • Werving personeel ten behoeve van uitbreiding van de kliniek: de kliniek geeft komende jaren inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot de werving van nieuwe medewerkers via website, social media en digitale nieuwsberichten. De harde randvoorwaarde hierbij: instroom van nieuwe patiënten vindt pas plaats nadat voldoende nieuw personeel is geworven en opgeleid. Niet voldoende personeel is geen nieuwe patiënten.
 • Inrichten van een meldpunt voor de buurt: in april is een meldpunt ingericht dat 24/7 bereikbaar is per telefoon en e-mail voor bewoners van de Stripheldenbuurt.

Onveilig gevoel in OV/wijk
De kliniek is in gesprek met Keolis (busmaatschappij), basisscholen en de supermarkt in de wijk. Doel is om korte lijntjes, een goede samenwerking en contact met elkaar te hebben, ook bij eventuele gebeurtenissen. De kliniek gaat voorlichting geven op de school (groep 7/8) en aan medewerkers van de busmaatschappij.

Concrete zaken – verkoop producten
De kliniek gaat in de wijk meer bekendheid geven aan beschikbare diensten en producten vanuit de kliniek. Ook hier willen we aansluiten bij buurtinitiatieven, bijvoorbeeld een buurtmarkt.

Thema –Verkeer

In de eerste themasessie is gesproken over parkeren en verkeer. De nadruk lag op de toegenomen verkeersdruk in de Stripheldenbuurt door verschillende ontwikkelingen in de buurt. Tijdens deze tweede sessie worden ideeën voor parkeren meegenomen in de sessie over openbare ruimte. De belangrijkste opbrengst van de deelsessie verkeer samengevat:

 • De verkeersdruk neemt toe. De rotonde Buitenring – Stripheldenweg kan de verwachte toename niet aan. De provincie gaat de rotonde in 2023 herinrichten.
 • De Carl Barksweg blijkt een ‘grijze weg’ te zijn: qua inrichting tussen een 30 en 50-weg in. De gemeente gaat nieuw beleid maken op deze wegen, daarna wordt de weg heringericht. Dit wordt vanaf 2024 verwacht.
 • Er komt geen tijdelijke bouwafrit vanaf de buitenring naar de kliniek. De ingreep is te groot, het levert verkeersonveilige situaties op. Wel worden er tzt afspraken gemaakt om de overlast voor de buurt zo klein mogelijk te maken. In overleg met de klankbordgroep wordt de buurt hierbij betrokken.
 • De groenstrook tussen de Carl Barksweg en de wijk is in de winter weinig groen. De strook is in beheer bij de gemeente, de beheerder gaat minimaal snoeien om zo de strook jaarrond groener te houden.
 • De Oostvaarderskliniek spreekt met medewerkers over veilig rijden naar het parkeerterrein en stimuleert OV-gebruik: de mogelijkheden om de dienstregeling beter te laten aansluiten worden met de gemeente besproken; het woon-werk beleid wordt opnieuw bekeken.
  • Tip: zet in op lokaal werven van nieuw personeel.

Thema – Openbare ruimte, groen & parkeren

De themasessie groen & openbare ruimte is uitgebreid met het onderwerp parkeren. De belangrijkste opbrengst samengevat:

Concept inrichtingsplan voor openbare ruimte
Om de inbreng van de themagroep goed te borgen, is vooruitlopend op de uitvraag voor het maken van het concept ontwerpplan, een concept landschappelijk inrichtingsplan gemaakt. Met dit plan kan gekeken worden of de inbreng goed is geborgd. Vervolgens wordt dit plan straks als uitgangspunt meegegeven aan de ontwerper van het ontwerptraject. Alle reacties m.b.t. het meer onttrekken van de muur aan het zicht, het parkeerterrein etc. zijn bij elkaar gebracht in dit concept landschappelijk inrichtingsplan. Aanwezige omwonenden reageren positief op dit plan en geven nog enkele reacties mee voor de verdere uitwerking.

Hier is de conceptversie van dit plan te vinden, zoals deze ook is gedeeld tijdens de sessie. Hierin is de input dus nog niet verwerkt.

Inrichtingsplan groen

Het conceptplan zoals gepresenteerd werd, door een landschapsarchitect van Feddes-Olthof landschapsarchitecten, wordt ook gedragen door de gemeente en Staatsbosbeheer. Er is budget vastgesteld om dit ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Daarnaast is het volgende teruggekoppeld:

 • Er wordt een proef gedaan met andere (led)verlichting.  Aanwezigen van de themawerkgroep worden geïnformeerd als de proefopstelling staat. Zij kunnen hier dan op reageren.
 • Het fietspad blijft, op mogelijk een heel klein moment tijdens de werkzaamheden na, bereikbaar, zodra daar meer helderheid over is, wordt de buurt geïnformeerd.
 • Camera’s hebben enkel zicht op de wettelijk vastgestelde, vrije zone (5 meter) rondom het gebouw.

Gezamenlijke afsluiting

Na aparte sessies van ruim anderhalf uur hebben we weer gezamenlijk afgesloten. Per sessie is aan de anderen de belangrijkste opbrengst terug gekoppeld. Een aantal punten kregen nog even extra aandacht:

 • De werving van personeel blijft een punt van zorg voor omwonenden. De Oostvaarderskliniek geeft aan dat voldoende personeel een harde randvoorwaarde is: wanneer er niet voldoende personeel is, komen er niet meer patiënten.
 • Vorige week stond er berichtgeving in Almere Deze Week over de uitbreiding van politiecapaciteit in de stad. Dit staat los van de mogelijke uitbreiding van de kliniek, maar heeft te maken met de normale politiebehoefte die past bij de groei die de stad Almere heeft doorgemaakt. Ook de inzet van nieuwe politieagenten is niet gekoppeld aan de kliniek of de Stripheldenbuurt, maar is voor de hele stad. Hierover gaat het politiekorps.
 • Een vertegenwoordiger van de werkgroep Uitbreiding TBS Nee vertelt kort waar zij mee bezig zijn: er is een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • De muur blijft straks hetzelfde. Het is architectonisch monument, dat betekent dat er niks aan de vorm gewijzigd kan worden. Aanvullend blijkt het vanuit veiligheidsvoorschriften niet mogelijk is om er bijvoorbeeld muurschildering om te plaatsen. Daarom is in het landschappelijke plan een ontwerp opgenomen om het zicht op te muur te beperken door de muur deels te verschuilen achter een aarden wal en de aanplant van extra bomen en stuiken voor de muur.

We concluderen met zijn allen voor nu deze reeks themasessies af te kunnen ronden. Openstaande vragen zijn beantwoord en er is input opgehaald voor het vervolgproces. Als de plannen doorgaan, zal er weer behoefte zijn aan inhoudelijke input van omwonenden, bijvoorbeeld bij het eerste schetsontwerp en bij de bouwfase. Tegen die tijd betrekken we de buurt, in samenspraak met de klankbordgroep. In het verlengde daarvan sluiten we af met een nabrander uit de klankbordgroep. We zijn samen met de omwonendencommissie aan het nadenken over hun rol, bezetting en functie ten opzichte van de rest van de buurt. Heb je een idee, wil je je aanmelden of meedenken? Laat het weten.

Deze terugblik geeft een samenvatting van de themasessie van 17 februari jl. Als je meer gedetailleerd wil terug lezen wat er besproken is, vind je hier een uitgebreider verslag  van de avond.

Ga voor meer informatie over de mogelijke uitbreidingsplannen naar deze pagina.