Uitbreidingsplannen FPC de Oostvaarderskliniek


Nederland heeft te maken met een toenemend aantal patiënten dat behandeld moet worden in een tbs-kliniek. Om deze mensen op een goede en veilige manier te huisvesten is uitbreiding van het aantal behandelplaatsen noodzakelijk.

Plannen voor uitbreiding
Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek is daarom voornemens om het aantal behandelplaatsen uit te breiden. De uitbreiding betreft een verbouwing, waarbij er ruimte komt voor 58 extra behandelplaatsen, aanvullende parkeerplekken en een goede inpassing in de omgeving.

Door de komst van het Pieter Baan Centrum en de Forensische Verslavingskliniek Basalt zijn er in Almere minder tbs-plaatsen beschikbaar dan bij de oprichting. De Dienst Justitiële Inrichtingen (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft de Oostvaarderskliniek gevraagd of het aantal tbs-plaatsen uitgebreid kan worden. In het huidige complex is geen ruimte over, daarom wordt onderzocht of uitbreiding door middel van nieuwbouw haalbaar is.

We staan aan het begin van het proces. Er zijn nog geen formele besluiten genomen. Ook is er nog geen ontwerp opgesteld, zijn er nog geen tekeningen van gebouwen en is er nog geen vergunning aangevraagd.

Uitleg in beeld
In deze video leggen de Oostvaarderskliniek, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de gemeente Almere kort uit wat de aanleiding voor de uitbreiding is, wat de plannen inhouden en hoe het proces eruit ziet.

Waarom deze locatie?

 • Stijging aantal tbs-opleggingen door rechters in de afgelopen jaren.
 • Groeiende wachtlijsten voor plaatsing in tbs-klinieken in Nederland.
 • In westen/midden van Nederland relatief weinig tbs-behandelplekken.
 • Er is ruimte voor uitbreiding bij huidige pand.
 • De Oostvaarderskliniek is in vergelijking met andere tbs-klinieken relatief klein.
 • De Oostvaarderskliniek is relatief makkelijk uit te breiden omdat er direct naast de bestaande bouw ruimte is in de vorm van 'het vierde kwadrant' en voor de Oostvaarderskliniek is altijd dit aantal tbs-patiënten voorzien. De gedeelde faciliteiten van de kliniek zijn al ingericht op ruim 170 tbs-behandelplaatsen. Gedurende de afgelopen jaren zijn 54 plaatsen in gebruik genomen door het Pieter Baan Centrum en de forensische verslavingskliniek Basalt. Met de 58 nieuwe tbs-behandelplaatsen komt de kliniek weer terug op het beoogde aantal plekken. Toelichting op de instellingen gevestigd in de kliniek vindt u hier.

Verbouwing  complex
Om 58 nieuwe plekken te realiseren is een uitbreiding door nieuwbouw nodig. Naast de plannen voor de uitbreiding starten eerst werkzaamheden binnen het huidige complex:

 • Medio 2022: bouw van 12 zelfstandige wooneenheden binnen de huidige kliniek. Met deze woningen kunnen we kijken of, en zo ja hoe, patiënten in de toekomst mogelijk zelfstandig kunnen leven buiten de kliniek.
 • Begin 2024: uitbreiding stroomvoorziening huidige complex. De huidige voorziening is aan groot onderhoud toe.
 • Een planning van de werkzaamheden vindt u hier.

Uitbreiding van het complex
De uitbreiding moet buiten de huidige muur aan de noordwestzijde van het huidige gebouw plaatsvinden. Hiermee zal de muur doorgetrokken worden om zo een rechthoekig terrein te realiseren. Hier worden 46 nieuwe behandelplekken gerealiseerd, onderverdeeld in:

 • 24 plekken voor tbs-patiënten met een intensieve zorgbehoefte. Deze doelgroep heeft, voor een lange tijd, een intensieve begeleiding en behandeling nodig binnen een beveiligde setting. Vaak voor de rest van hun leven. Op een enkele uitzondering na vinden er geen verlofbewegingen vanuit deze doelgroep plaats.
 • 22 plekken voor reguliere tbs-patiënten. Deze doorlopen een reguliere tbs-behandeling en komen op een gegeven moment in hun behandeling in aanmerking voor verlof.

Indien uit lopende onderzoeken blijkt dat uitbreiding haalbaar is, wordt er gestreefd om begin 2025 te starten met de bouw. Een planning van de werkzaamheden vindt u hier.

 

Tbs-behandeling en verlof
Een gemiddelde tbs-behandeling duurt 7 jaar en 6 maanden. Meer informatie over de tbs-behandeling en verlof vindt u hier.

Personeel en nieuwe patiënten
Pas als de verbouwing is afgerond en nieuw personeel is aangenomen en ingewerkt, komen de eerste extra patiënten naar de kliniek. Het aantal extra patiënten wordt dan stapsgewijs opgebouwd. Wel komen al vanaf medio 2023 nieuwe patiënten in de 12 zelfstandige wooneenheden. Deze wooneenheden worden medio 2022 gebouwd en in eerste instantie gebruikt voor zogenaamde schuifcapaciteit in verband met noodzakelijke interne verbouwingen.

 • Instroom nieuwe patiënten vindt pas plaats nadat voldoende nieuw personeel is geworven en opgeleid.
 • Instroom van nieuwe patiënten vindt geleidelijk plaats, verspreid over een langere periode.
 • Nieuwe patiënten gaan niet direct op verlof.
 • Het aantal nieuwe verlofbewegingen neemt geleidelijk toe.

Hier vindt u een toelichting over het aantal patiënten in het complex, vanaf de opening in 2008 tot de mogelijke uitbreiding in 2026.

Openbare ruimte
De uitbreiding van het complex vindt plaats aan de noordwestzijde, zodat een rechthoekig complex ontstaat. Dit heeft invloed op het groen om het gebouw. We zorgen uiteraard voor een nette herinrichting. Onderdelen daarvan zijn in ieder geval het behoud (of eventuele herinrichting van) het wandel- en fietspad. Aan de andere kant van het complex ligt het parkeerterrein. Dit wordt uitgebreid zodat er voldoende parkeerplekken zijn voor het extra personeel en bezoekers. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen of schetsen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Eerst worden diverse onderzoeken gedaan, daar leest u hier meer over.

Proces mogelijke uitbreiding (planning onder voorbehoud)

 

Geïnformeerd worden en meedenken
De buurtbewoners van de Stripheldenbuurt worden tijdens het proces, op de voor hen belangrijke momenten, geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkelingen. Ook worden zij uitgenodigd om mee te denken over een aantal zaken. Er zijn meerdere manieren om betrokken te zijn als buurtbewoner:

 • Op 7 en 8 september 2021 vonden informatiemarkten plaats om met buurtbewoners in gesprek te gaan over zorgen of ideeën over de uitbreidingsplannen. Een verslag van de opgehaalde reacties vindt u hier. De opbrengsten van beide avonden kunt u hier nalezen.
 • Klankbordgroep – proces: een vertegenwoordiging van de wijk denkt mee over hoe buurtbewoners goed betrokken kunnen worden bij ontwikkelingen tijdens het proces. Hieronder leest u de verslagen van de vergaderingen met de Klankbordgroep:
 • Themasessies – inhoud: Een vertegenwoordiging van de wijk denkt mee over deze onderwerpen parkeren & verkeer, groen & openbare ruimte en veiligheid. Onderwerpen waarvoor tijdens de informatiemarkten veel input is gegeven. De eerste themasessies met buurtbewoners vonden plaats op 25 oktober 2021. Een uitgebreid verslag van deze themasessies leest u hier. Een vervolg is gepland voor eind januari 2022.
 • Digitale nieuwsberichten: Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om u aan te melden voor de digitale nieuwsberichten.
 • Voor een mogelijke uitbreiding van de kliniek is een bestemmingsplanwijziging nodig. Een aanvraag voor het wijzigen wordt bij de gemeente Almere ingediend,
  de gemeenteraad beslist hier uiteindelijk over. De planning is dat eind februari 2022 de bestemmingsplanwijziging ter inzage wordt gelegd (publicatie in het Gemeenteblad, gemeenteblad.almere.nl, de Staatscourant, op www.officielebekendmakingen.nl en via de website van de Oostvaarderskliniek): alle belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op de voorgenomen plannen. Vervolgens geeft de gemeente Almere een reactie op alle zienswijzen en volgt medio mei 2022 een officieel raadsbesluit.
 • De Omwonendencommissie bestaat uit een vertegenwoordiging uit de Stripheldenbuurt die betrokken worden bij ontwikkelingen van de kliniek. De rol van de Omwonendencommissie is dus breder dan het uitbreidingsproces. Heeft u interesse om mee te praten? Laat het weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Veel gestelde vragen
De plannen roepen ongetwijfeld vragen op. Daarom vindt u hier, alvast enkele veel gestelde vragen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l. Wij zullen hier zo snel mogelijk op reageren.


Meer in deze categorie:
« Samenwerkingspartners