Wat is tbs?


Tbs staat voor terbeschikkingstelling, is geen straf maar een behandelmaatregel die iemand zijn vrijheid ontneemt en bestaat in twee varianten:

 • Tbs met dwangverpleging. Wordt, door de rechter, opgelegd aan mensen met psychiatrische en vaak ook verslavingsproblemen, die (mede) door die problemen een ernstig delict hebben gepleegd en vindt plaats in een tbs-instelling. Tbs met dwangverpleging wordt aanvankelijk voor twee jaar opgelegd. Daarna beoordeelt de rechter of de tbs-maatregel verlengd moet worden. Dat kan hetzij met een jaar of met twee jaar. Het verzoek tot verlenging moet worden onderbouwd met een recent advies. Als verlenging betekent dat de totale duur meer dan zes jaar gaat bedragen, moet advies worden uitgebracht door twee onafhankelijke (gedrags)deskundigen.
 • Tbs met voorwaarden. Als dwangverpleging niet noodzakelijk is/lijkt om recidive te voorkomen. Algemene voorwaarden zijn: geen nieuw delict plegen, meewerken aan de begeleiding door de reclassering; bijzondere voorwaarden kunnen zijn: opname in een psychiatrisch ziekenhuis of meewerken aan ambulante behandeling of medicatie. Duurt maximaal vier jaar, kan worden opgelegd in combinatie met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Kan worden omgezet in tbs met (dwang)verpleging, als betrokkene zich niet houdt aan de voorwaarden.

In Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek verblijven vooral patiënten die tbs met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen.

In de meeste gevallen wordt een verdachte, vanwege zijn problematiek, verminderd toerekeningsvatbaar verklaard (dit wil zeggen dat de veroordeelde zodanig geestelijk gestoord is dat hij niet of maar ten dele wist wat hij deed toen hij het delict pleegde). Voor het deel dat de verdachte wél toerekeningsvatbaar is, krijgt hij gevangenisstraf. Na het uitzitten van de gevangenisstraf wordt hij verplicht opgenomen in één van de forensisch psychiatrische centra (fpc) in Nederland om behandeld te worden aan de geconstateerde problematiek.

 

Tbs-maatregel

Het belangrijkste oogmerk waarmee de tbs-maatregel wordt opgelegd is het beveiligen van de samenleving op korte en langere termijn. Om de samenleving op korte termijn te beveiligen verblijft de patiënt in de gesloten kliniek. Het beveiligen van de samenleving op langere termijn wordt gerealiseerd door behandeling van de patiënt. Deze is erop gericht herhaling van het misdrijf in de toekomst te voorkomen. De tbs-maatregel wordt elke twee jaar opnieuw door een rechter bekeken en wordt dan verlengd of beeïndigd.

Doel van de tbs-behandeling is:

 1. Het aanzienlijk verkleinen van de kans dat de patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt en vervolgens:
 2. Terugkeer naar de samenleving (zie: Verlof en beëindiging binnen tbs-maatregel).

Zolang de behandeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan de patiënt niet zelfstandig terugkeren naar de maatschappij.

De tbs-maatregel maakt de samenleving veiliger doordat:

 1. Tbs-patiënten in een beveiligde, gesloten instelling worden behandeld. Daardoor zijn zij tijdens hun behandeling nauwelijks tot niet gevaarlijk voor de maatschappij;
 2. Een tbs-patiënt alleen zelfstandig terugkeert naar de samenleving als de behandeling succesvol is. Succesvol wil zeggen dat de kans dat een tbs-patiënt opnieuw een ernstig delict pleegt heel erg klein is geworden.

 

Tbs in het strafrecht

Het strafrecht kent al meer dan 150 jaar twee sanctiemogelijkheden: straf voor wie straf verdient en een vrijheidsbenemende 'maatregel' voor wie wel een delict pleegde, maar niet toerekeningsvatbaar is.

Er zijn vijf gradaties toerekeningsvatbaarheid:

 • Volledig toerekeningsvatbaar: er is geen stoornis, of de stoornis is niet aantoonbaar van invloed op het delict.
 • Enigszins verminderd toerekeningsvatbaar: er is een geringe stoornis, of maar geringe invloed van de stoornis op het delict.
 • Verminderd toerekeningsvatbaar: er is sprake van een ernstige stoornis, die behoorlijke invloed had op het plegen van het delict.
 • Sterk verminderd toerekeningsvatbaar: er is sprake van een combinatie van heel ernstige stoornissen of een heel ernstige stoornis die zoveel invloed op de verdachte had dat die maar zeer gedeeltelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het delict.
 • Volledig ontoerekeningsvatbaar: het delict vloeit volledig voort uit de stoornis.

Meer in deze categorie:
Verlof en beëindiging tbs-maatregel »

Nieuws