Komst Pieter Baan Centrum naar Oostvaarderskliniek

Eerste bouwactiviteiten Pieter Baan Centrum (februari/maart 2017)

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 zal het Pieter Baan Centrum (PBC) haar werkzaamheden verhuizen naar een (deels) nieuw te bouwen pand op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek.

 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Vanaf komende week zullen de eerste bouwactiviteiten beginnen aan de linkerkant van de kliniek, namelijk de aanleg van de bouwweg naar het bouwterrein van het PBC.

 

Deze bouwweg, die gebruikt gaat worden door de aannemer en de leverancier, dient om het bouwterrein te bereiken voor het bouwverkeer en zo een veilige en verantwoorde situatie te creëren, waarbij de overlast voor de buurt tot een minimum beperkt wordt.

Om dit te realiseren zal het bouwterrein, dat dus binnen de muren van de kliniek komt te liggen, worden voorzien van een tijdelijke beveiligingsschil binnen het complex, die voldoet aan dezelfde beveiligingseisen als de bestaande buitenmuur. Immers de Oostvaarderskliniek blijft gedurende de bouw normaal in bedrijf.

 

Aan het begin van de bouwweg worden tijdelijke parkeerplaatsen voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek en voor de aannemer gerealiseerd.

Van 7.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur kunnen de werkzaamheden plaatsvinden aan deze bouwweg en tijdelijke parkeervoorziening.

 

Wat merken omwonenden van deze bouwactiviteiten?

Zowel de omwonenden als de Oostvaarderskliniek zelf zullen de komende tijd merken dat deze bouwactiviteiten plaatsvinden, o.a. door bouwverlichting, vervoer van bouwmateriaal over de bouwweg, etc.

Getracht wordt deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over overlastbeperking. Te denken valt aan afspraken over werktijden van bouwvakkers, parkeren van bouwvoertuigen en rijroutes van bouwverkeer.

 
De blauw gekleurde lijn geeft de bouwweg aan.
De groene pijl geeft de huidige fietsenstalling aan waar het entreegebouw voor de ingang van het PBC wordt gebouwd.

 

Vervolg en impressie

Na de aanleg van deze bouwweg zullen er verschillende werkzaamheden op het terrein van de Oostvaarderskliniek plaatsvinden.

Zichtbare bouwactiviteiten voor de omwonenden vinden in een later stadium plaats. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het vervangen van de huidige fietsenstalling, naast het hoofdgebouw. Op deze positie zal een entreegebouw worden gemaakt voor de toegang van het PBC.

 

Over dit vervolg en andere ontwikkelingen worden de omwonenden geïnformeerd, vooral via de websites van de Stripheldenbuurt en de Oostvaarderskliniek. HIER kunt u nu al een impressie zien van het nieuwe Pieter Baan Centrum.

 

Vorderingen Pieter Baan Centrum (november/december 2016)

In de afgelopen periode zijn er weer enkele vorderingen gemaakt omtrent de komst van het Pieter Baan Centrum naar het terrein van FPC de Oostvaarderskliniek.

De ontwerpteams hebben de ontwerpen afgerond en de bouwvergunningen zijn door de gemeente Almere afgegeven. Het Rijksvastgoedbedrijf is de aanbesteding gestart voor het selecteren van de aannemer. De verwachting is dat voor het einde van het jaar de opdracht aan de gekozen aannemer verstrekt kan worden. Hierna worden de voorbereidingen voor de bouw opgezet, waarna in het eerste kwartaal van 2017 op locatie gestart kan worden met de bouw.

Voor de bouw van het Pieter Baan Centrum zal op de positie van de huidige fietsenstalling een entreegebouw worden gemaakt. Hierdoor zal  een tijdelijke fietsenstalling op het bestaande parkeerterrein worden geplaatst.
De definitieve fietsenstalling zal op het nieuwe parkeerterrein komen naast de remise. De aankoop van deze grond zal door het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere aan het einde van dit jaar eindelijk voltooid zijn. Tijdens de bouwwerkzaamheden komen hier tijdelijke parkeerplaatsen en de bouwweg naar het nieuwbouwterrein van het PBC.
Na afronding van de PBC-bouw zal dit terrein definitief ingericht worden als nieuw parkeerterrein voor de OVK en het PBC.

 

Omgevingsvergunningen Pieter Baan Centrum (april 2016)

Tijdens de inloopavond in januari jl. hebben wij toegezegd u op de hoogte te houden van verdere vorderingen en ontwikkelingen rondom de bouw van het Pieter Baan Centrum.
Na deze bijeenkomst zijn de plannen verder uitgewerkt en op basis van de huidige planning worden in de komende periode twee omgevingsvergunningen aangevraagd:

  • Half mei voor de bouw van het kantoorgebouw van het Pieter Baan Centrum, binnen de muren op het terrein van de Oostvaarderskliniek;
  • Begin juni voor de entree van het Pieter Baan Centrum, aan de voorkant van het OVK-complex in de huidige fietsenstalling.

Voor verdere details en informatie over de voortgang van deze aanvragen verwijzen wij u graag door naar de website van de gemeente Almere over publicaties over aanvragen met betrekking tot de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: http://gemeenteblad.almere.nl/publicaties/. 

 

 

Brief gemeente Almere en Oostvaarderskliniek inzake variant entree Pieter Baan Centrum (23 december 2015)

Eind vorige week hebben de omwonenden van FPC de Oostvaarderskliniek een brief ontvangen, waarin een nieuwe variant voor de entree van het Pieter Baan Centrum is toegelicht.

Nieuwe variant

Deze nieuwe variant is voorzien aan de rechterkant (ten zuidoosten) van het hoofdgebouw en:

  • heeft de minste impact op de omgeving van de Oostvaarderskliniek;
  • is goed zichtbaar voor de buitenwereld en ligt direct aan de parkeerplaats en de nabij gelegen bushalte;
  • is een oplossing die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van alle betrokken partijen;
  • valt binnen het huidige bestemmingsplan van de gemeente;
  • kan worden gerealiseerd op basis van een reguliere aanvraag omgevingsvergunning voor de categorie bouwen.

 

Voor meer details verwijzen wij u naar deze BRIEF.

 

Stand van zaken komst Pieter Baan Centrum, september/oktober 2015

Met dit bericht willen we u nader informeren over de stand van zaken ten aanzien van de benodigde extra entree ten behoeve van het toekomstige Pieter Baan Centrum (PBC) op het terrein van FPC de Oostvaarderskliniek (OVK).

Voor de zomer hebben beide organisaties de eerste ideeën die hierover bestonden samen met de gemeente Almere gepresenteerd aan de buurt. Buurtbewoners hebben veel zorgen geuit over de positionering van deze entree. Daarop heeft de gemeente Almere ons verzocht om een nader onderzoek uit te voeren naar mogelijke alternatieven.

Dit onderzoek is thans gaande en wordt uitgevoerd door de OVK en het PBC in nauwe afstemming met het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Rijksvastgoedbedrijf. Binnenkort verwachten wij in overleg te treden met de gemeente Almere om hen te informeren over het onderzoek naar deze alternatieven. Met de gemeente Almere zullen wij bespreken op welke wijze hierover overleg zal plaatsvinden met de buurt.

Gevolg van het onderzoek is dat de verhuizing van het PBC naar Almere later zal worden gerealiseerd. De verwachting is nu dat het PBC in de loop van 2017 kan verhuizen naar het terrein van de OVK in Almere.

 

Brief gemeente Almere, juli 2015

Lees HIER de brief verstuurd door de gemeente Almere aan de omwonenden van onze kliniek, inzake de komst van het Pieter Baan Centrum.

 

 

Nieuwsbrief komst PBC, mei 2015

Alternatieve opties ingang PBC

In deze nieuwsbrief brengen wij de omwonenden van onze kliniek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de voorbereidingen op de komst van het Pieter Baan Centrum.
I
n de afgelopen periode zijn door omwonenden veel ideeën geopperd over mogelijke alternatieven voor de locatie van de ingang van het nieuw te bouwen PBC.

 

Al deze ideeën zijn naast elkaar gelegd en op papier gezet. Deze alternatieve opties hebben wij vervolgens kenbaar gemaakt bij de gemeente en hen gevraagd goed mee te kijken naar de haalbaarheid van deze opties.

 

Om een beeld te schetsen van de opties die zijn ingebracht door de omwonenden, geven wij in deze nieuwsbrief een uiteenzetting van deze opties.

 

Nieuwsbrief komst PBC, mei 2015

 

 

Q&A komst Pieter Baan Centrum

Informatieverstrekking aan buurtbewoners Oostvaarderskliniek

Het Pieter Baan Centrum (PBC) zal haar werkzaamheden verhuizen naar Almere, naar een (deels) nieuw te bouwen kantoorpand op het terrein van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek (OVK).

Hiermee ontstaat een multifunctioneel forensisch centrum waarbinnen meerdere activiteiten worden uitgevoerd. Het betreft geen uitbreiding van de bestaande wooncapaciteit, maar een alternatieve aanwending hiervan.

 

De Oostvaarderskliniek, het PBC, de TBS Omwonendencommissie en de gemeente Almere hebben op 13 en 14 maart jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn vragen gesteld en zijn er reacties gegeven op de plannen. 

In onderstaande Q&A gaan we in op de specifieke vragen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomsten, via de mail en tijdens individuele gesprekken met omwonenden.

 

Q&A Komst PBC naar Oostvaarderskliniek

Delen:
share share share share

Log in