Uitbreidingsplannen FPC de Oostvaarderskliniek


Nederland heeft te maken met een toenemend aantal patiënten dat behandeld moet worden in een tbs-kliniek. Om deze mensen op een goede en veilige manier te huisvesten is uitbreiding van het aantal behandelplaatsen noodzakelijk. Door de komst van het Pieter Baan Centrum en de Forensische Verslavingskliniek Basalt zijn er in Almere minder tbs-plaatsen beschikbaar dan bij de oprichting. De Dienst Justitiële Inrichtingen (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) heeft FPC de Oostvaarderskliniek gevraagd of het aantal tbs-plaatsen uitgebreid kan worden. In het huidige complex is geen ruimte over, daarom wordt onderzocht of uitbreiding door middel van nieuwbouw haalbaar is.

Plannen voor uitbreiding
De Oostvaarderskliniek onderzoekt momenteel hoe uitbreiding van de kliniek mogelijk is. De uitbreiding van de Oostvaarderskliniek betreft een verbouwing, waarbij er ruimte komt voor 58 extra behandelplekken, aanvullende parkeerplekken en een goede inpassing in de omgeving. Over de plannen is de kliniek in gesprek met de gemeente Almere. Er zijn nog geen formele besluiten genomen. Ook is er nog geen ontwerp opgesteld, zijn er nog geen tekeningen van gebouwen en is er nog geen vergunning aangevraagd.

In deze video leggen de Oostvaarderskliniek, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de gemeente Almere kort uit wat de aanleiding voor de uitbreiding is, wat de plannen inhouden en hoe het proces eruit ziet.

Waarom deze locatie?

 • Stijging aantal tbs-opleggingen door rechters in de afgelopen jaren.
 • Groeiende wachtlijsten voor plaatsing in tbs-klinieken in Nederland.
 • In westen/midden van Nederland relatief weinig tbs-behandelplekken.
 • Er is ruimte voor uitbreiding bij huidige pand.
 • De Oostvaarderskliniek is in vergelijking met andere tbs-klinieken relatief klein.
 • De Oostvaarderskliniek is relatief makkelijk uit te breiden omdat er direct naast de bestaande bouw ruimte is in de vorm van 'het vierde kwadrant' en voor de Oostvaarderskliniek is altijd dit aantal tbs-patiënten voorzien. De gedeelde faciliteiten van de kliniek zijn al ingericht op ruim 170 tbs-behandelplaatsen. Gedurende de afgelopen jaren zijn 54 plaatsen in gebruik genomen door het Pieter Baan Centrum en de forensische verslavingskliniek Basalt. Met de 58 nieuwe tbs-behandelplaatsen komt de kliniek weer terug op het beoogde aantal plekken. Toelichting op de instellingen gevestigd in de kliniek vindt u hier.

Verbouwing  complex
Om 58 nieuwe plekken te realiseren is een uitbreiding door nieuwbouw nodig. Naast de plannen voor de uitbreiding starten eerst werkzaamheden binnen het huidige complex:

 • Medio 2022: bouw van 12 zelfstandige wooneenheden binnen de huidige kliniek. Met deze woningen kunnen we kijken of, en zo ja hoe, patiënten in de toekomst mogelijk zelfstandig kunnen leven buiten de kliniek.
 • Begin 2024: uitbreiding stroomvoorziening huidige complex. De huidige voorziening is aan groot onderhoud toe.
 • Een planning van de werkzaamheden vindt u hier.

Uitbreiding van het complex
De uitbreiding moet buiten de huidige muur aan de noordwestzijde van het huidige gebouw plaatsvinden. Hiermee zal de muur doorgetrokken worden om zo een rechthoekig terrein te realiseren. Hier worden 46 nieuwe behandelplekken gerealiseerd, onderverdeeld in:

 • 24 plekken voor tbs-patiënten met een intensieve zorgbehoefte. Deze doelgroep heeft, voor een lange tijd, een intensieve begeleiding en behandeling nodig binnen een beveiligde setting. Vaak voor de rest van hun leven. Op een enkele uitzondering na vinden er geen verlofbewegingen vanuit deze doelgroep plaats.
 • 22 plekken voor reguliere tbs-patiënten. Deze doorlopen een reguliere tbs-behandeling en komen op een gegeven moment in hun behandeling in aanmerking voor verlof. 

Indien uit lopende onderzoeken blijkt dat uitbreiding haalbaar is, wordt er gestreefd om begin 2025 te starten met de bouw. Een planning van de werkzaamheden vindt u hier.

Tbs-behandeling en verlof
Een gemiddelde tbs-behandeling duurt 7 jaar en 6 maanden. Meer informatie over de tbs-behandeling en verlof vindt u hier

Personeel en nieuwe patiënten
Pas als de verbouwing is afgerond en nieuw personeel is aangenomen en ingewerkt, komen de eerste extra patiënten naar de kliniek. Het aantal extra patiënten wordt dan stapsgewijs opgebouwd. Wel komen al vanaf medio 2023 nieuwe patiënten in de 12 zelfstandige wooneenheden. Deze wooneenheden worden medio 2022 gebouwd en in eerste instantie gebruikt voor zogenaamde schuifcapaciteit in verband met noodzakelijke interne verbouwingen.

 • Instroom nieuwe patiënten vindt pas plaats nadat voldoende nieuw personeel is geworven en opgeleid.
 • Instroom van nieuwe patiënten vindt geleidelijk plaats, verspreid over een langere periode.
 • Nieuwe patiënten gaan niet direct op verlof.
 • Het aantal nieuwe verlofbewegingen neemt geleidelijk toe.

Hier vindt u een toelichting over het aantal patiënten in het complex, vanaf de opening in 2008 tot de mogelijke uitbreiding in 2026.