Op bezoek bij patiënten


Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek is een tbs-kliniek en behandelt mensen die een ernstig delict hebben gepleegd en die een gevaar vormen voor de samenleving. De patiënten zijn in de Oostvaarderskliniek, omdat de rechter ze de verplichting heeft opgelegd zich te laten behandelen in het kader van een terbeschikkingstellingsmaatregel (tbs).

Het behouden of uitbreiden van sociale contacten is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Een actieve en ondersteunende houding van familie, vrienden en vrijwilligers is voor het slagen van de behandeling van groot belang. Wij heten u dan ook van harte welkom!

Voorwaarden bezoek

Aan het bezoeken van een patiënt worden (veiligheids)eisen gesteld. Voordat u voor het eerst op bezoek komt krijgt u een gesprek met een maatschappelijk werker. In dat gesprek wordt o.a. aandacht besteed aan de relatie die u met de patiënt heeft en hoe u tegen het delict en de opname in onze kliniek aankijkt.

Coronamaatregelen

Voor de Oostvaarderskliniek is en blijft het van belang dat we zo veel mogelijk willen voorkomen dat er een coronabesmetting in de kliniek ontstaat. Ook u als bezoeker heeft hierin een belangrijke rol. Daarom gelden, vanwege het coronavirus, per 28 april 2021 de volgende voorwaarden:

 • Patiënten mogen maximaal 2 bezoekers per keer ontvangen;
 • Het bezoek vindt plaats in het restaurant in het voorgebouw. De medewerker beveiliging houdt gedurende dit bezoek toezicht;
 • Het bezoek vindt voorlopig niet plaats op de kamer waar de patiënt verblijft;
 • Patiënten mogen vanaf 31 maart 2021 weer gebruik maken van de familiekamer. Zij mogen in deze ruimte 1 volwassene en een eigen kind(eren), in de leeftijd tot en met 12 jaar, ontvangen. Dit onder voorwaarde van toezicht en begeleiding vanuit de sociotherapie.
 • Als bezoeker bent u bent op de hoogte van de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het coronavirus en de geldende bezoekregels in de Oostvaarderskliniek;
 • Bij aankomst wordt u bij de receptie gevraagd naar eventuele klachten gerelateerd aan het coronavirus. Bij aanwezigheid van deze klachten vindt uw bezoek niet plaats en dient u weer te vertrekken.

Bezoekmomenten

Bezoek is mogelijk op:

Maandag     19.00 - 21.00 uur
Dinsdag     19.00 - 21.00 uur
Woensdag     19.00 - 21.00 uur
Donderdag     19.00 - 21.00 uur
Vrijdag     19.00 - 21.00 uur
Zaterdag Bezoekblok 1       10.30 - 13.00 uur
  Bezoekblok 2     13.30 - 17.00 uur
Zondag Bezoekblok 1      10.30 - 13.00 uur
  Bezoekblok 2   13.30 - 17.00 uur

 

Hoe wordt het bezoek ingepland?

 • Uiterlijk 3 werkdagen van tevoren dient de patiënt een bezoekaanvraag in bij de sociotherapeuten van zijn/haar afdeling;
 • Deze wordt in de bezoekagenda vastgelegd. Indien er op dat moment geen plek is op een van de voorkeursmomenten, worden alternatieven besproken;
 • De patiënt zal vervolgens zijn/haar bezoek informeren over het vastgelegde bezoekmoment.

Tijdens het bezoek

 • 15 minuten voor aanvang van het bezoekmoment mag u naar binnen en wordt u, onder begeleiding van een medewerker beveiliging naar de bezoekplek gebracht. Om de 1,5 meter afstand te handhaven, worden per keer maximaal vier personen naar binnen begeleid;
 • Maximaal 5 minuten voor aanvang van het bezoekmoment wordt uw relatie door een sociotherapeut naar de bezoekplek gebracht;
 • Fysiek contact tussen u en de patiënt is vanwege de 1,5 meter regel niet toegestaan;
 • Hiertoe is op iedere bezoekplek een plastic scherm geplaatst tussen u en de patiënt (in geval uw bezoek in het restaurant plaatsvindt);
 • Na afloop dient u samen met de patiënt het plastic scherm, tafel en stoel te ontsmetten (schoonmaakmiddelen zijn aanwezig);
 • Hierna vertrekt eerst de patiënt vanuit de bezoekplek naar zijn/haar afdeling;
 • U hebt vervolgens maximaal 15 minuten om naar buiten te gaan. Dit vindt plaats onder begeleiding van een medewerker beveiliging. Om de 1,5 meter afstand te handhaven, worden per keer maximaal vier personen naar buiten begeleid;
 • Let op! U kunt alleen gebruik maken van het toilet in de wachtruimte bij de receptie (schoonmaakmiddelen zijn aanwezig).

Algemene bezoekregels

Naast bovenstaande voorwaarden en regels gelden er algemene regels voor uw bezoek:

 1. U dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien u zich niet kunt legitimeren wordt u de toegang tot de kliniek geweigerd.
 2. Bij binnenkomst dient u zogenoemd ‘piepvrij’ door de detectiepoort te lopen.
 3. Personen onder de 18 jaar kunnen slechts onder begeleiding van een meerderjarige worden toegelaten in de kliniek. Wanneer deze begeleider(s) niet de ouder(s)/voogden is/zijn, moet er een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd zijn. In overleg met de ouder(s)/voogd(en) kan de maatschappelijk werker, waar nodig, minderjarig bezoek begeleiden.
 4. U dient zich te houden aan de voorwaarden die ten aanzien van uw bezoek zijn gesteld en aan de in de kliniek geldende regels.
 5. U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de kliniek.
 6. Bij vermoeden dat u onder invloed van alcohol of verdovende middelen bent, wordt u de toegang tot de kliniek ontzegd.
 7. Omdat het in het algemene belang voor de veiligheid van een ieder en voor de behandeling van de patiënt is, willen wij de kliniek drugsvrij houden. Eén van de middelen die wij hanteren is een onderzoek door een zogenaamde drugshond. De hond en geleider zijn opgeleid en gecertificeerd door het Korps Landelijke Politiediensten. De geleiders van deze honden hebben een opsporingsbevoegdheid. Als de hond bij een bezoeker een teken geeft (gaat zitten) is dit omdat hij geursporen van drugs aantreft. Wanneer de hond bij u gaat zitten wordt u de toegang tot de kliniek geweigerd en zal de maatschappelijk werker contact met u opnemen.
 8. Per 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen, waar ook de Oostvaarderskliniek onder valt, kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een bivakmuts, motorhelm, nikab of boerka. Dit geldt voor iedereen die zich in deze locaties begeeft. Meer informatie leest u hier.

Naast de bezoekregels zijn er regels voor het meebrengen van voorwerpen/goederen:

 • U mag geen spullen meenemen naar binnen. U dient uw mobiele telefoon en overige spullen in de auto te laten of op te bergen in één van de daarvoor bestemde kluisjes bij de receptie.
 • Alleen met voorafgaande toestemming van het behandelteam mogen goederen worden ingevoerd. De patiënt dient hierin initiatief te nemen.
 • Alleen ongeopende goederen in originele verpakking die buiten de kliniek zijn gekocht mogen worden ingevoerd, tenzij het afdelingshoofd anders beslist.
 • U kunt aan uw kleding worden onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen, die een gevaar kunnen opleveren voor de orde of de veiligheid in de kliniek.
 • Het hoofd van de kliniek is bevoegd om dergelijke voorwerpen over te dragen aan een opsporingsambtenaar met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

Verboden in te voeren voorwerpen in de kliniek:

 • Alcohol, soft- en harddrugs, evenals voorwerpen die verband houden met het gebruik van alcohol, soft- en harddrugs.
 • Medicijnen, die niet door de kliniek verstrekt zijn.
 • Voedingssupplementen en etenswaren, tenzij de patiënt toestemming heeft om voedingssupplementen te gebruiken.
 • (Brand)gevaarlijke voorwerpen.
 • Voorwerpen, die onder de Wet wapens en munitie vallen, evenals explosieve stoffen.
 • Voorwerpen, die een gevaar voor de patiënt zelf of voor anderen kunnen opleveren.
 • Voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard.
 • Pornografisch materiaal en/of pornografische voorwerpen.
 • Film-, foto- en videocamera’s en andere opnameapparatuur (onder andere voor geluidsopname).
 • Het is niet toegestaan contant geld aan uw relatie te geven. Indien u toch geld wilt geven, kunt u voor de mogelijkheden overleggen met het behandelteam.
 • Audiovisuele en computerapparatuur, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.
 • Zend- en communicatieapparatuur en voorwerpen, die eenvoudig te bewerken zijn tot zend- en communicatieapparatuur.
 • Computer, tablet.
 • Voorwerpen die een grote hoeveelheid stroom gebruiken (meer dan 10 A).
 • Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Het gaat om voorwerpen als drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en communicatiemiddelen. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie. Om welke verboden voorwerpen het gaat leest u hier.

Voor advocaten en Pro Justitia rapporteurs

 1. Aan advocaten en PJ rapporteurs wordt toegestaan één apparaat (laptop, tablet, PDA) in te voeren in de kliniek waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 2. Van tevoren wordt aangemeld dat een laptop, tablet of andere device wordt meegenomen.
 3. Bij entree in de kliniek wordt door de kliniek vastgelegd welke middelen mee naar binnen worden genomen.
 4. De apparatuur wordt niet overgedragen aan de patiënt, ook niet voor tijdelijk gebruik.
 5. Bij vertrek wordt mogelijk gecontroleerd of de mee naar binnen gebrachte apparatuur ook weer wordt uitgevoerd.
 6. De in- en uitvoer wordt vastgelegd in een digitaal register.
 7. Het gebruik van Wifi / Mifi / Hotspot is niet toegestaan. Ook het meenemen van een mobiele telefoon is niet toegestaan. Dit betekent dat het dossier op betreffende laptop, tablet of andere device aanwezig dient te zijn.

Vragen?

Heeft u overige vragen over uw bezoek aan een patiënt in de kliniek, dan kunt u zich wenden tot de maatschappelijk werkers of sociotherapeuten. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de kliniek: 08807-13000.


Meer in deze categorie:
Rondleidingen »

Nieuws