Op bezoek bij patiënten


Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek is een tbs-kliniek en behandelt mensen die een ernstig delict hebben gepleegd en die een gevaar vormen voor de samenleving. De patiënten zijn in de Oostvaarderskliniek, omdat de rechter ze de verplichting heeft opgelegd zich te laten behandelen in het kader van een terbeschikkingstellingsmaatregel (tbs).

Het behouden of uitbreiden van sociale contacten is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Een actieve en ondersteunende houding van familie, vrienden en vrijwilligers is voor het slagen van de behandeling van groot belang. Wij heten u dan ook van harte welkom!

Voorwaarden bezoek

Aan het bezoeken van een patiënt worden (veiligheids)eisen gesteld. Voordat u voor het eerst op bezoek komt krijgt u een gesprek met een maatschappelijk werker. In dat gesprek wordt o.a. aandacht besteed aan de relatie die u met de patiënt heeft en hoe u tegen het delict en de opname in onze kliniek aankijkt.

Coronamaatregelen

Voor de Oostvaarderskliniek is en blijft het van belang dat we zo veel mogelijk willen voorkomen dat er een coronabesmetting in de kliniek ontstaat. Ook u als bezoeker heeft hierin een belangrijke rol.

 • Vanaf 4 december 2021 vindt het bezoek voor patiënten alleen nog plaats in het personeelsrestaurant achter plexiglas. Bezoek met kinderen kan plaatsvinden in de familiekamer. Bezoek op de woonafdeling en op de kamer van de patiënt vindt voorlopig dus niet meer plaats.
 • Alle bezoekers dienen een mondkapje te dragen als zij in de kliniek zijn. Het mondkapje mag af als u op 1,5 meter afstand van elkaar zit.
 • Per patiënt is 1 volwassen bezoeker per bezoekblok toegestaan. Op zaterdag en zondag mag een patiënt maximaal 2 bezoekers uit 1 huishouden ontvangen. 
 • Als bezoeker bent u bent op de hoogte van de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het coronavirus en de geldende bezoekregels in de Oostvaarderskliniek;
 • Bij aankomst wordt u bij de receptie gevraagd naar eventuele klachten gerelateerd aan het coronavirus. Bij aanwezigheid van deze klachten vindt uw bezoek niet plaats en dient u weer te vertrekken.

Bezoek is mogelijk op:

Maandag- t/m vrijdag:
Van 19.00 tot 20.00 uur (bezoekblok patiënten tbs-afdelingen)
Van 20.00 tot 21.00 uur (bezoekblok patiënten tbs-afdelingen) 

Zaterdag:
Van 11.00 tot 12.00 uur (bezoekblok cliënten FVK Basalt)
Van 14.00 tot 15.00 uur (bezoekblok patiënten tbs-afdelingen)
Van 16.00 tot 17.00 uur (bezoekblok patiënten tbs-afdelingen)

Zondag:
Van 11.00 tot 12.00 uur (bezoekblok patiënten tbs-afdelingen)
Van 14.00 tot 15.00 uur (bezoekblok patiënten tbs-afdelingen)
Van 16.00 tot 17.00 uur (bezoekblok patiënten tbs-afdelingen)

 

Wij adviseren u ruim op tijd aanwezig te zijn, dit bevordert de doorstroming bij de receptie.

Algemene bezoekregels

Naast bovenstaande voorwaarden en regels gelden er algemene regels voor uw bezoek:

 1. U dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien u zich niet kunt legitimeren wordt u de toegang tot de kliniek geweigerd.
 2. Bij binnenkomst dient u zogenoemd ‘piepvrij’ door de detectiepoort te lopen.
 3. Personen onder de 18 jaar kunnen slechts onder begeleiding van een meerderjarige worden toegelaten in de kliniek. Wanneer deze begeleider(s) niet de ouder(s)/voogden is/zijn, moet er een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd zijn. In overleg met de ouder(s)/voogd(en) kan de maatschappelijk werker, waar nodig, minderjarig bezoek begeleiden.
 4. U dient zich te houden aan de voorwaarden die ten aanzien van uw bezoek zijn gesteld en aan de in de kliniek geldende regels.
 5. U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de kliniek.
 6. Bij vermoeden dat u onder invloed van alcohol of verdovende middelen bent, wordt u de toegang tot de kliniek ontzegd.
 7. Omdat het in het algemene belang voor de veiligheid van een ieder en voor de behandeling van de patiënt is, willen wij de kliniek drugsvrij houden. Eén van de middelen die wij hanteren is een onderzoek door een zogenaamde drugshond. De hond en geleider zijn opgeleid en gecertificeerd door het Korps Landelijke Politiediensten. De geleiders van deze honden hebben een opsporingsbevoegdheid. Als de hond bij een bezoeker een teken geeft (gaat zitten) is dit omdat hij geursporen van drugs aantreft. Wanneer de hond bij u gaat zitten wordt u de toegang tot de kliniek geweigerd en zal de maatschappelijk werker contact met u opnemen.
 8. Per 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen, waar ook de Oostvaarderskliniek onder valt, kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een bivakmuts, motorhelm, nikab of boerka. Dit geldt voor iedereen die zich in deze locaties begeeft. Meer informatie leest u hier.

Naast de bezoekregels zijn er regels voor het meebrengen van voorwerpen/goederen:

 • U mag geen spullen meenemen naar binnen. U dient uw mobiele telefoon en overige spullen in de auto te laten of op te bergen in één van de daarvoor bestemde kluisjes bij de receptie.
 • Alleen met voorafgaande toestemming van het behandelteam mogen goederen worden ingevoerd. De patiënt dient hierin initiatief te nemen.
 • Alleen ongeopende goederen in originele verpakking die buiten de kliniek zijn gekocht mogen worden ingevoerd, tenzij het afdelingshoofd anders beslist.
 • U kunt aan uw kleding worden onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen, die een gevaar kunnen opleveren voor de orde of de veiligheid in de kliniek.
 • Het hoofd van de kliniek is bevoegd om dergelijke voorwerpen over te dragen aan een opsporingsambtenaar met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

Verboden in te voeren voorwerpen in de kliniek:

 • Alcohol, soft- en harddrugs, evenals voorwerpen die verband houden met het gebruik van alcohol, soft- en harddrugs.
 • Medicijnen, die niet door de kliniek verstrekt zijn.
 • Voedingssupplementen en etenswaren, tenzij de patiënt toestemming heeft om voedingssupplementen te gebruiken.
 • (Brand)gevaarlijke voorwerpen.
 • Voorwerpen, die onder de Wet wapens en munitie vallen, evenals explosieve stoffen.
 • Voorwerpen, die een gevaar voor de patiënt zelf of voor anderen kunnen opleveren.
 • Voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard.
 • Pornografisch materiaal en/of pornografische voorwerpen.
 • Film-, foto- en videocamera’s en andere opnameapparatuur (onder andere voor geluidsopname).
 • Het is niet toegestaan contant geld aan uw relatie te geven. Indien u toch geld wilt geven, kunt u voor de mogelijkheden overleggen met het behandelteam.
 • Audiovisuele en computerapparatuur, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.
 • Zend- en communicatieapparatuur en voorwerpen, die eenvoudig te bewerken zijn tot zend- en communicatieapparatuur.
 • Computer, tablet.
 • Voorwerpen die een grote hoeveelheid stroom gebruiken (meer dan 10 A).
 • Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Het gaat om voorwerpen als drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en communicatiemiddelen. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie. Om welke verboden voorwerpen het gaat leest u hier.

Voor advocaten en Pro Justitia rapporteurs

 1. Aan advocaten en PJ rapporteurs wordt toegestaan één apparaat (laptop, tablet, PDA) in te voeren in de kliniek waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 2. Van tevoren wordt aangemeld dat een laptop, tablet of andere device wordt meegenomen.
 3. Bij entree in de kliniek wordt door de kliniek vastgelegd welke middelen mee naar binnen worden genomen.
 4. De apparatuur wordt niet overgedragen aan de patiënt, ook niet voor tijdelijk gebruik.
 5. Bij vertrek wordt mogelijk gecontroleerd of de mee naar binnen gebrachte apparatuur ook weer wordt uitgevoerd.
 6. De in- en uitvoer wordt vastgelegd in een digitaal register.
 7. Het gebruik van Wifi / Mifi / Hotspot is niet toegestaan. Ook het meenemen van een mobiele telefoon is niet toegestaan. Dit betekent dat het dossier op betreffende laptop, tablet of andere device aanwezig dient te zijn.

Familiekamer

De Oostvaarderskliniek vindt het belangrijk dat patiënten in de gelegenheid worden gesteld om tijd door te brengen met kind(eren) uit hun netwerk. Dit kunnen hun eigen kinderen zijn maar ook kinderen van familieleden of vrienden. Daarom kan er in de kliniek gebruik worden gemaakt van de familiekamer. Deze familiekamer is kindvriendelijk ingericht en geeft de patiënt de gelegenheid om het kind, samen met het ouderlijk gezag, in een ontspannen omgeving te zien.

De familiekamer kan worden gebruikt, tijdens de vastgestelde bezoekdagen en -tijden van de huidige bezoekregeling van de Oostvaarderskliniek, op:
•    Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond (van 19.00 tot 21.00 uur)
•    Zaterdagochtend (van 10.30 tot 13.00 uur)
•    Zaterdagmiddag (van 13.30 tot 17.00 uur)
•    Zondagochtend (van 10.30 tot 13.00 uur)
•    Zondagmiddag (van 13.30 tot 17.00 uur)

De patiënt vraagt maximaal 2 weken en minimaal 2 dagen van tevoren het bezoek aan en geeft hierbij aan dat hij zijn kind(eren) wil ontvangen in de familiekamer.

Er is één familie per bezoekblok toegestaan. Dit zijn maximaal 5 bezoekers. Er mogen maximaal 3 kinderen tegelijk op bezoek komen. Onder ‘kinderen’ wordt verstaan: alle kinderen tot en met 17 jaar die op de gescreende netwerklijst van de patiënt staan (dus ook neven, nichten, stiefkinderen en andere kinderen uit het netwerk).

Vragen?

Heeft u overige vragen over uw bezoek aan een patiënt in de kliniek, dan kunt u zich wenden tot de maatschappelijk werkers of sociotherapeuten. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de kliniek: 08807-13000.


Meer in deze categorie:
Rondleidingen »

Nieuws