ForFACT

ForFACT-team De Oostvaarders is een ambulant, multidisciplinair team van deskundige hulpverleners dat zorg, begeleiding en behandeling levert aan forensisch psychiatrische patiënten.  Het team bestaat o.a. uit : een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psychiater, een verslavingsdeskundige, een GZ-psycholoog, een trajectbegeleider en een woonbegeleider.

Met de opzet van een ForFACT zorgaanbod heeft Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek het intensieve ambulante forensisch zorgaanbod gestructureerd en uitgebreid. Met deze voorziening voorziet de Oostvaarderskliniek in de behoefte aan ambulante forensische zorg in de regio Flevoland én is de uitstroom van klinisch opgenomen patiënten efficiënter en effectiever ingericht.

Voor wie?

ForFACT staat voor Forensisch Functie Assertive Community Treatment en richt zich op psychiatrische patiënten:

 • Met een voorwaardelijke strafrechtelijke sanctie;
 • Waarbij gedwongen opname voorkomen kan worden;
 • Die zelfstandig (gaan) wonen en bij wie een ernstige psychiatrische stoornis, persoonlijkheidsproblematiek en/of een verslavingsprobleem speelt.

Het zorgaanbod richt zich nadrukkelijk ook op patiënten met een zedenproblematiek.

Waarom ForFACT?

Patiënten krijgen weer grip op hun eigen leven, richten zich op hun toekomst en maken daarvoor hun eigen keuzes. Hierdoor wordt het voor deze doelgroep mogelijk gemaakt om zelfstandig te wonen met de begeleiding, die ze nodig hebben om zo de kans op terugval en recidive te verkleinen. Behandeling door het ForFACT-team kan een alternatief voor gedwongen opname zijn. Behandeling vanuit het ForFACT-team kan er ook voor zorgen dat klinische behandeling zo kort mogelijk duurt of dat er vanuit ambulante behandeling opgeschaald kan worden naar klinische opname.

Zorgaanbod ForFACT

Patiënten kunnen ondersteuning krijgen op de volgende leefgebieden:

 • Werktraject (betaalde en vrijwillige arbeid)
 • Financiën (uitkering, schulden, verzekeringen, aanvragen toeslagen enz.)
 • Onderhouden of uitbreiden van netwerkcontacten/relaties
 • Medicatiebegeleiding
 • Vrijetijdsbesteding
 • Omgaan met de gediagnostiseerde stoornis
 • Specialistische behandeling op het gebied van zedenproblematiek
 • Onthouden van middelengebruik
 • Wonen

ForFACT-team De Oostvaarders beschikt over uitgebreide expertise op alle hierboven genoemde gebieden. De zorg wordt daar geleverd, waar de patiënten wonen en werken op basis van een zorgvuldige risicotaxatie en risicomanagement. Indien er sprake is van een (potentiële) crisissituatie, kan de zorg naar behoefte geïntensiveerd worden.
 

Samenwerking

Het ambulante zorgaanbod biedt door intensieve samenwerking met de ketenpartners en vanuit heel specifieke kennisgebieden de mogelijkheid tot totaal zorg. ForFACT staat niet op zichzelf, maar is ketenzorg. Waar mogelijk betrekt het ForFACT-team de familie of vrienden van de patiënt actief bij de zorg. Daarnaast werkt het team nauw samen met alle professionals die bij de patiënten zijn betrokken.

Onderstaande verwijzers en ketenpartners kunnen een beroep doen op het ForFACT-team De Oostvaarders voor advies en consultatie:

 • Reclassering
 • Veiligheidshuis
 • Reguliere GGZ-instellingen
 • GGD
 • RIBW
 • Collega FPC’s (bijvoorbeeld de begeleiding van uitstroom van tbs-gestelden in onze regio)

Financiering

Voor de financiering van dit type zorg dienen patiënten, zònder strafrechtelijke titel, te beschikken over een verzekeringspolis en verwijsbrief.

Aanmelding/contact

Hebt u vragen (over een patiënt) of wilt u contact met ForFACT-team De Oostvaarders?

Dit kan via:
Telefoon: 06-25594796
E-mail: forfactteam@dji.minjus.nl