Bij FPC de Oostvaarderskliniek

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek is een tbs-kliniek en behandelt mensen die een ernstig delict hebben gepleegd en die een gevaar vormen voor de samenleving. De patiënten zijn in de Oostvaarderskliniek, omdat de rechter ze de verplichting heeft opgelegd zich te laten behandelen in het kader van een terbeschikkingstellingsmaatregel (tbs).

Het behouden of uitbreiden van sociale contacten is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Een actieve en ondersteunende houding van familie, vrienden en vrijwilligers is voor het slagen van de behandeling van groot belang. Wij heten u dan ook van harte welkom!

 

Toelatingsprocedure:
Aan het bezoeken van een patiënt worden (veiligheids)eisen gesteld. Voordat u voor het eerst op bezoek komt krijgt u een gesprek met een maatschappelijk werker.
In dat gesprek wordt o.a. aandacht besteed aan de relatie die u met de patiënt heeft en hoe u tegen het delict en de opname in onze kliniek aankijkt.

 

Het bezoek:

Tijden:
Maandag t/m vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. U dient voor 19.30 uur binnen te zijn. Komt u na 19.30 uur binnen, wordt u geen toegang meer verleend.

Zaterdag en zondag van:
o 10.30 tot 13.00 uur (u dient voor 11.00 uur binnen te zijn. Komt u na 11.00 uur binnen, wordt u geen toegang meer verleend) of van
o 13.30 tot 17.00 uur (u dient voor 14.00 uur binnen te zijn. Komt u na 14.00 uur binnen, wordt u geen toegang meer verleend).

De patiënt vraagt maximaal twee weken en minimaal twee dagen van tevoren uw bezoek aan. Vooruit plannen is niet meer mogelijk.
De patiënt mag maximaal tweemaal per week bezoek ontvangen. Extra bezoek kan alleen als daar een behandeldoel aan gekoppeld is.

 

Wij adviseren u ruim op tijd aanwezig te zijn, dit bevordert de doorstroming bij de receptie.

 

Het eerste bezoek aan de patiënt duurt een uur en wordt begeleid door één van de sociotherapeuten. Als alles goed gaat kunt u de volgende keer onbegeleid op bezoek. Wanneer daar aanleiding voor is kan het bezoek begeleid plaatsvinden. Weest u zich ervan bewust dat er in de Oostvaarderskliniek patiënten zijn met uiteenlopende problematiek. U kunt geconfronteerd worden met gedrag dat voor u onbekend is. In dat kader is het ook van belang dat u vooraf nadenkt over uw kledingkeuze.

 

Wanneer er geen bezwaren zijn tegen het bezoek, is er een aantal algemene regels waar u zich als bezoeker aan moet houden:
1. U dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien u zich niet kunt legitimeren wordt u de toegang tot de kliniek geweigerd.
2. Bij binnenkomst dient u zogenoemd ‘piepvrij’ door de detectiepoort te lopen.
3. In de regel worden er per patiënt niet meer dan drie bezoekers tegelijk toegelaten.
4. U mag zich alleen onder begeleiding van een medewerker van de kliniek over het terrein begeven. Deze medewerker haalt u op en brengt u naar de afdeling. Aan het einde van het bezoek brengt hij/zij u ook weer naar de uitgang.
5. U verblijft tijdens het bezoek alleen op de kamer of de afdeling van de patiënt. Bezoek op de kamer van de patiënt vindt plaats met de deur op een kier.
6. Het is u niet toegestaan te bewegen op het binnenterrein of in een ander gebouw op het terrein.
7. Het aantal tegelijk tot de patiënt toe te laten personen kan worden beperkt indien dit noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde en veiligheid in de kliniek.
8. Personen onder de 18 jaar kunnen slechts onder begeleiding van een meerderjarige worden toegelaten in de kliniek. Wanneer deze begeleider(s) niet de ouder(s)/voogden is/zijn, moet er een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd zijn. In overleg met de ouder(s)/voogd(en) kan de maatschappelijk werker, waar nodig, minderjarig bezoek begeleiden.
9. U dient zich te houden aan de voorwaarden die ten aanzien van uw bezoek zijn gesteld en aan de in de kliniek geldende regels.
10. U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de kliniek.
11. Bij vermoeden dat u onder invloed van alcohol of verdovende middelen bent, wordt u de toegang tot de kliniek ontzegd.
12. Omdat het in het algemene belang voor de veiligheid van een ieder en voor de behandeling van de patiënt is, willen wij de kliniek drugsvrij houden. Eén van de middelen die wij hanteren is een onderzoek door een zogenaamde drugshond. De hond en geleider zijn opgeleid en gecertificeerd door het Korps Landelijke Politiediensten. De geleiders van deze honden hebben een opsporingsbevoegdheid. Als de hond bij een bezoeker een teken geeft (gaat zitten) is dit omdat hij geursporen van drugs aantreft. Wanneer de hond bij u gaat zitten wordt u de toegang tot de kliniek geweigerd en zal de maatschappelijk werker contact met u opnemen.

 

Naast de algemene regels zijn er regels voor het meebrengen van voorwerpen:
1. U mag geen spullen meenemen naar binnen. U dient uw mobiele telefoon en overige spullen in de auto te laten of op te bergen in één van de daarvoor bestemde kluisjes bij de receptie.
2. Alleen met voorafgaande toestemming van het behandelteam mogen artikelen worden ingevoerd. De patiënt dient hierin initiatief te nemen.
3. U kunt aan uw kleding worden onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen, die een gevaar kunnen opleveren voor de orde of de veiligheid in de kliniek.
4. Het hoofd van de kliniek is bevoegd om dergelijke voorwerpen over te dragen aan een opsporingsambtenaar met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.

 

Verboden in te voeren voorwerpen in de kliniek:
1. Alcohol, soft- en harddrugs, evenals voorwerpen die verband houden met het gebruik van alcohol, soft- en harddrugs.
2. Medicijnen, die niet door de kliniek verstrekt zijn.
3. Voedingssupplementen en etenswaren, tenzij de patiënt toestemming heeft om voedingssupplementen te gebruiken.
4. (Brand)gevaarlijke voorwerpen.
5. Voorwerpen, die onder de Wet wapens en munitie vallen, evenals explosieve stoffen.
6. Voorwerpen, die een gevaar voor de patiënt zelf of voor anderen kunnen opleveren.
7. Voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard.
8. Pornografisch materiaal en/of pornografische voorwerpen.
9. Film-, foto- en videocamera’s en andere opnameapparatuur (onder andere voor geluidsopname).
10. Het is niet toegestaan contant geld aan uw relatie te geven. Indien u toch geld wilt geven, kunt u voor de mogelijkheden overleggen met het behandelteam.
11. Audiovisuele en computerapparatuur, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.
12. Zend- en communicatieapparatuur en voorwerpen, die eenvoudig te bewerken zijn tot zend- en communicatieapparatuur.
13. Computer, IPad.
14. Voorwerpen die een grote hoeveelheid stroom gebruiken (meer dan 10 A).

 

Vragen?

Heeft u overige vragen over uw bezoek aan een patiënt in de kliniek, dan kunt u zich wenden tot de maatschappelijk werkers of sociotherapeuten. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de kliniek: 08807-13000.

Log in